ཨར་གྷའོ་ས་གནས་ལས་འགུལ།

ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ནས་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་བཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་བཅས་ཤོག་ལེ་ ༦ རེ་ས་གནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་བཀྲམས་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དབུ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང། དེ་ཡང་ཤོག་ངོས་ ༤༠༠༠༠།༠༠ ལྷག་ཙམ་གྲ་སྒྲིག་དང་ཤོག་ལེ་༦ རེ་ལས་ཁུང་ཁག་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་གི་ཡིག་སྒམ་ནས་ཡིག་སྒམ་བཀྲམས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  ལས་གུལ་དེ་ཕྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༡༢ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༠ བར་ཨར་གྷའོ་རྒྱ་ས་ནས་གྲོང་གསེབ་བར་མ་ཆད་པ་བཀྲམས་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་བྱེད་བཞིན་འདུག

བཅས་ཨར་གྷའོ་འཐུན་མི་སྙིང་པོ་ནས་ཕུལ།།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

5 དང་ 7 སྡོམས་རོགས།