ཨར་གྷའོ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་དུ་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་༤པའི་ཚེས་༧ཉིན་ཨར་གྷའོ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་ཐེངས་༨པ་གསུངས་རྩིས་ཞུས་ཡོད། དུས་ཚོད་ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་༩ ནས་ཉིན་རྒྱབ་༡༦བར་ཚོགས་སྐབས་མི་མང་གྲང་༧༠ ལྷག་ཙམ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།ཨར་གྷའོ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕུལ།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

4 དང་ 2 སྡོམས་རོགས།