ཨར་གྷའོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཆོད་འབུལ།

ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༣༠ ཉིན་ཨར་གྷའོ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དང། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཆེད་སྨོན་ལམ་དང་མཆོད་འབུལ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

3 དང་ 2 སྡོམས་རོགས།