ས་གནས་ཨར་གྷའོ་ཚོགས་ཆུང་གི་མཆོད་འབུལ

༄༅།།ས་གནས་ཨར་གྷའོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་སླད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསྔོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ཟླ་རེའི་ས་གནས་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་འཚོག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཨར་གྷའོ་འཐུས་མི་སྙིང་པོ་ནས་ཕུལ།།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

5 དང་ 3 སྡོམས་རོགས།