ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཕྭ་ལ་ཝིལ་དང་ཨུ་ཛ་ཝིལ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེས་མཆོད་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

8 དང་ 1 སྡོམས་རོགས།