ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཕཱ་ལ་ཝིལ་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པ།

ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་ས་གནས་ཕཱ་ལ་ཝིལ་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་དང་རང་ལུས་ཞུགས་འབུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གསོལ་སྨོན་དང་མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འདྲ་པར་་

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

6 དང་ 1 སྡོམས་རོགས།