ར་པརསེ་ཝིལ་ས་གནས་བོད་ཡིག་སློབ་གྲའི་གོ་སྒྲིག་འོག་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པ།

༢༠༡༢ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ རེས གཟའ་སྤེན་པ།
བོད་རབ་གནས་ཆུ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཚེས་ ༤ ཉིན་ར་པརསེ་ཝིལ་ས་གནས་བོད་ཡིག་སློབ་གྲའི་གོ་སྒྲིག་འོག་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ལོ་འཁོར་ཡིག་ཚད་བྱ་ག་གནང་པ་དང་ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆེ་བསྒྲིགས་བཤོམས་དང་བཅས་བོད་ནང་གི་འདས་སོན་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་བོད་བསྟན་སྲིད་ཞབས་རིམ་སྨིན་བསྒྲུབ་ཞུས་པར་མི་མང་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྐོར་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཞུས་པ་སོགས་འདྲ་དཔར་ཁག་ལ་གཟིགས། འདྲ་པར་་་

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

5 དང་ 9 སྡོམས་རོགས།