ཛུ་རིག་ནང་བོད་དོན་སྐད་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ།

ཕྱི་ཚེས་༢༨ ཉིན་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སི་ཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་དང་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའི་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཛུ་རིག་ནང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་འདུག

གོང་ཚེས་ཉིན་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སི་ཊ་ཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའི་མཐུན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག ༢༠༡༧ ཟླ་༤ ཚེས་༡༥ ཉིན་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དབང་ཕྱུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བོད་ཐོག་དམ་དྲག་གི་སྲིད་བྱུས་སྤེལ་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་གསལ་ལྟར། ས་གནས་ཛུག་རིག་གི་ས་གནས་Werdmuhleplatz ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་བར་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་། གོང་འཁོད་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཆེད་སྐད་འབོད་ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་འདུག

ལས་འགུལ་འདི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༡༨ ཐོག་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལས་འགུལ་བ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་ཐང་དུ་འདུ་འཛོམས་ཏེ་སྐད་འབོད་དང་། བོད་དོན་གཏམ་བཤད་སོགས་གནང་ཡོད་འདུག གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་སུད་སི་དང་ལིག་ཏེན་སི་ཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་། བོད་ཀྱི་མི་རབས་གསར་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ། ས་གནས་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། སུད་བོད་མཐུན་གྲོགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ། ཡུ་རོབ་བོད་རིགས་གཞོན་ནུའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་འབྲེལ་བའི་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་སོགས་གནང་ཡོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། ཙ་ཡུས་ཕུན་ཚོགས། 

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

4 དང་ 7 སྡོམས་རོགས།