པོ་ལི་མགྲན་བསྡུར་ཨང་རིམ་གཤམ་ལ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་ས་གནས་ཤ་ཧྥའོ་སེན་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས། གོ་སྒྲིག་ཐེངས་བཞི་པའི་མགྲན་བསྡུར་གནང་བའི་་ནང་རུ་ཁག་ ༢༡ མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་མཐའ་མའི་རྒྱལ་ཕམ་གྱི་རུ་ཁག་གཉིས་པོ་ས་གནས་ཛུ་་རིགས་ནས་ཡིན་པ་རེད་འདུག་གཅིག་ནི་ Tibet Züri Sc དང་ FC Songtsen United གཉིས་བསྡུར་བའི་མཐའ་མའི་རྩེ་ཕུད་ཨང་རིམ་དང་པོའི་རྒྱལ་ཁ Tibet Züri SC བླང་ཡོད་པ་རེད་འདུག།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

1 དང་ 1 སྡོམས་རོགས།