བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་ ༣ ཉིན་བསང་གསོལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན།

འདི་ག་སུད་སི་ས་གནས་རི་ཀོན་དུ་ལོ་ལྟར་བོད་ལུགས་ལོ་གསར་ཚེས་ ༣ ཉིན་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བསང་གསོལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསུང་རྒྱུུའི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། འདི་ལོའི་ལོ་གསར་ཚེས་ ༣ ཞོགས་པ་ཚོུད་ ༠༩་༣༠  ཐོག་ས་གནས་རི་ཀོན་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི་དང་།  མི་མང་རྒན་གཞོན་བསྡོམས་  ༨༠ ཙམ་རྒྱས་འཛོམས་ཐོག་བསང་གསོལ་དང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་ལྡན་གསུང་བ་དང་།  རྒྱ་བལ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སུ་འདས་གྲོངས་སོང་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པའི་ཆེད་བསྔོ་སྨོན་གསུང་། ས་གནས་རི་ཀོན་མི་འཐུས་ནས་བོད་ཚེས་ ༠༤  ཉིན།

མཆན་བུ། (༠)

མཆན་འགྲེལ་ཐོག་མ་དེ་ཁྱེད་ནས་འགོད་རོགས་ཞུ།

1 དང་ 7 སྡོམས་རོགས།