ཇི་ནི་ཝ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་༥༦སྐབས་སྐད་འབོད་ལས་འགུལ།

ཕྱིར་ལོག

མ་འོང་མཛད་རིམ་ཁག

དམར་རྟགས་ཅན་རྣམས་སྒེར་གྱི་མཛད་རིམ་རེད།