Cancellation of Nobel Peace Prize conferment anniversary

ཕྱིར་ལོག

མ་འོང་མཛད་རིམ་ཁག

ད་ལྟ་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མཛད་རིམ་མིན་འདུག

དམར་རྟགས་ཅན་རྣམས་སྒེར་གྱི་མཛད་རིམ་རེད།